Reklamační řád


1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v článku 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, v jejímž důsledku byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží do 24 měsíců od převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

6. Každá fyzická osoba má ze zákona právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy.
V případě tohoto rozhodnutí nás o tom, prosíme, emailem, písemně nebo telefonicky informujte a dodržte následující (můžete použít formulář v příloze):

Vrácené zboží musí být:
  • v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, kompletní
  • vráceno s námi vystaveným prodejním dokladem, jeho kopií nebo číslem objednávky
  • uveďte své číslo bankovního účtu

7. Po obdržení Vašeho emailu/dopisu Vás budeme kontaktovat a snažit se splnit Vaše požadavky. V případě odstoupení od smlouvy nebo jiné dohody Vám budou peníze vráceny na Váš účet do 5 pracovních dnů.
Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese zákazník.

8. Kupující je povinen při doručení zboží přepravcem zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud kupující shledá, že zboží takové vady vykazuje, je povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii Dodacího listu - faktury a dokladu o zaplacení zboží. K uplatnění reklamace můžete použít Reklamační protokol, který je přílohou tohoto reklamačního řádu.

Přílohy:
Pdf Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
Pdf Reklamační protokol


zpět
Copyright © 2002-2023 Miroslav Nimrichtr - Powered by ZenCart